Policy Documents

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wype?nienia tekstem próbnej ksi??ki. Pi?? wieków pó?niej zacz?? by? u?ywany przemy?le elektronicznym, pozostaj?c praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa? si? w latach 60. XX w. wraz z publikacj? arkuszy Letrasetu, zawieraj?cych fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawieraj?cym ró?ne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker